Başvuru Koşulları


  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

 

ONLİNE BAŞVURU

04 – 22 Ocak 2010

BAŞVURU TARİHİ

04 – 22 Ocak 2010

MÜLAKAT TARİHİ

25 – 26 Ocak 2010 

KESİN KAYIT TARİHİ

08 – 12 Şubat 2010

 

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddeleri gereğince istenen belgeler;

 

Türk Uyruklu aday öğrenciler için;  

 

 

1) Aday kayıt ve mülakat giriş formu (2 nüsha hazırlanacaktır.) http://ensbasvuru.ankara.edu.tr   internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır
Başvuru Kılavuzunda, Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formunu doldurmanız için gerekli aşamalar anlatılmaktadır. 
http://sosbilens.ankara.edu.tr/UserFiles/File/OIBS_Klavuz/Basvuru_kilavuz.pdf

 

 

2) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı  (Madde 7-1/b) (Madde 8-1/b).

 

3) Yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 7-1/c) (Madde 8-1/c).

 

4) Diploma veya çıkış belgesi aslı veya fotokopisi (Madde 7-1/a) (Madde 8-1/a).

 

5) Mezuniyet not ortalamasını gösteren çizelge / transkript (Madde 7-1/a) (Madde 8-1/a).

 

6) 2 adet fotoğraf (Aday Giriş ve Mülakat formuna yapıştırılacak. Fotoğraflar son bir yıl içinde çekilmiş, başı açık, sakalsız olmalı ve renkli gözlük kullanılmamalıdır) .

NOT: 2 nüsha hazırlanan Aday Kayıt ve Mülakat Giriş formu istenen diğer belgelerle birlikte Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Ön kayıt ücreti alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

A- ÖĞRENCİ KABULÜ ASGARİ LİMİTLER

 

Mezuniyet not ortalaması: Tezli / tezsiz yüksek lisans programları için lisans not ortalaması 4 katsayı üzerinden en az 2.0 (70/100), doktora programları için yüksek lisans not ortalaması en az 4 katsayı üzerinden 3.0 (80/100), birleşik doktora programları için lisans not ortalaması en az 4 katsayı üzerinden 3.0 (80/100) olmalıdır.

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanı (ALES) :

 

Enstitümüze başvurularda ALES puanı ve ALES karşılığı kabul edilebilecek ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.

 

Sınav Türü

Sınav Puanı

Geçerlilik Süresi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Puanı (ALES)

55

Sınav tarihinden itibaren 3 yıl

Graduate Record Examination (GRE)

950

Sınav tarihinden itibaren 2 yıl

Graduate Management Admission Test (GMAT)

550

Sınav tarihinden itibaren 2 yıl

En az 55 (ellibeş) ALES tam puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programını tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

 

Yabancı Dil : 

 

a)      Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz (Online Başvuru Formunda Muaf işaretlenmelidir). Ancak Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir.

 

b)      Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Sınav Türü

Yüksek Lisans

Doktora

Geçerlilik Süresi

Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS)

50

60

Süresiz

Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)

50

60

Süresiz

TOFEL için ÜDS ve KPDS’nin karşılığını kullanınız. İngilizce dil sınav sonuçları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınav sonuçlarının eşdeğerliliği kullanılacaktır (eşdeğerlik tablosu için tıklayınız).

TOFEL harici diğer uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış puanlar Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir (Bu madde kapsamındaki öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması için evraklarını en az 1 (bir) hafta önceden Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir).

 

 

 

 

B –DİĞER KOŞULLAR

 

a)   Ankara dışında bulunan üniversitelerde görevli öğretim elemanları lisansüstü programlara başvuramazlar (YÖK’ün 29.07.1998 tarih ve 16646 sayılı yazısı).

 

b)   Herhangi bir yükseköğretim kurumu bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık gibi her derecesinde ve tezli, tezsiz, ikinci öğretim gibi herhangi bir programa kayıtlı olan öğrenciler aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıt yaptıramazlar.

 

c)   Eşdeğerlikler

 

      MADDE 15 – (1) Başvuruda aranan ALES ve ÜDS puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:

 

      a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

 

      b) KPDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca ÜDS’ye eşdeğer sayılabilir.

 

C – DEĞERLENDİRME

 

Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmış beş) puan alanlar arasında sıralama yapılır (Madde 7-1/d).

 

Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, Lisans veya Yüksek Lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama yapılır (Madde 8-1/d).

 

Başvuru Adresi:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ord. Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 6.Kat
Konya Yolu Üzeri      06100 Beşevler      ANKARA/ TÜRKİYE
Tel: 0 (312) 2153450-2153451-2159560-2159566-2159001
Fax: 0 (312) 2136661
Web :www.sosbilens.ankara.edu.tr      e-mail : bsosbil@ankara.edu.tr

 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

      Yabancı uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 18 Ocak 2010 tarihine kadar enstitüye şahsen teslim edeceklerdir (Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız online başvuru formunu doldurmayacaklardır).

 

·        “Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Türkçe bildiğine ilişkin sınavını başarmaları gerekir” (Madde 10-1/a).

 

  • “Doktora programlarına başvuracak yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce,  Fransızca ve Almanca dillerinden birine ait ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir”

 (Madde10/1-b).

 

·        Eğitimini Türkiye’de yapmış yabancı uyrukluların yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Türkçe belgesi aranmaz.

 

  • 1 fotoğraf

 

DEĞERLENDİRME:

 

    “Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yüksek öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilir” (Madde10/1-c).

 

Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, Anabilim Dalı uygun görüşü alınarak yabancı uyruklu öğrencinin kaydı yapılır.

Dilekçe için tıklayınız.

 

SOSYOLOJİ (1400)

Kontenjan Sayısı

ÜDS/KPDS

Puan

Not Ortalaması

Tezli Yüksek Lisans

1

 

 

 

70

Mülakat notunun en az 50 olması.

 

Başvuru Adresi:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ord. Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 6.Kat
Konya Yolu Üzeri      06100 Beşevler      ANKARA/ TÜRKİYE
Tel: 0 (312) 2153450-2153451-2159560-2159566-2159001
Fax: 0 (312) 2136661
Web :www.sosbilens.ankara.edu.tr      e-mail : bsosbil@ankara.edu.tr

 

 
08 Ocak 2010 , Cuma