Yüksek Lisans Programı Dersleri

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı detaylı ders içeriklerine Bologna Sayfasından ulaşabilirsiniz. 

14005004 Uygulamalı Sosyolojik Araştırmalar

Bu derste sosyal araştırma yöntemlerinin teori ve pratikle bağlantıları ve sosyal araştırmalarda kullanımları incelenmektedir. Bir araştırma projesi kapsamında belli bir tekniğin seçim kriterleri ve uygulaması değerlendirilecektir. Farklı araştırma projelerinden karşılaştırmalı, tarihsel, yorumlayıcı araştırma örnekleri mercek altına alınacaktır.

In this course, a variety of social research methodologies and their links to theory and practice including their uses are examined. Taking different research projects into account, criteria to select a particular method (or a number of methods) and their implications are evaluated. Varying examples of research projects including comparative, historical, interpretative researches projects are taken as cases to be critically scrutinised.

14005014 İş, İşsizlik ve Teknoloji

Bu derste teknoloji-toplum ilişkisi bağlamında çalışma yaşamının dönüşümü ele alınmaktadır.

This course consists of the contemporary debates concerning the transformation of working life in the context of the relationship between society and technology.

14005015 Kent Sosyolojisinde Güncel Konular

Bu derste, kent sosyolojisinde son dönem ele alınan konuları incelemektir. Bu çerçevede, dünya sisteminde kentleşme süreçleri, kentsel farklılaşma ve Türkiye’de kentleşme ve konut, işsizlik ve yoksulluk gibi kentsel sorunlar üzerinde durulacaktır.

The main objective of this course is to analyze contemporary debates on urban sociiology. Within this frame, urbanization processes, urban differentiation, housing, unemployment and poverty are examined. This course includes debates on spatial distinction, housing problems, unemployment, poverty and urban cultures.

14005016          Kamusal Alan ve Mekan

Desin amacı, kamusal alan kavramına kentsel mekan çerçevesinde yaklaşmaktır. Bu kavram doğrultusunda yürütülen tartışmaların Türkiye kentleri bağlamında incelenmesi hedeflenmektedir. Önce Arendt, Habermas, Sennett ve Benhabib’in kamusallıkla ilgili teorilerine yer verilerek, kamusal alan kavramı, Türkiye kentleri örneğinde sorgulanacaktır.

The main objective of this course is to examine the concept of public sphere in the context of urban spaces. It is aimed to discuss the implications of the notion through the lens of the cities in Turkey. Firstly Arendt, Habermas, Sennett and Benhabib’s debates on the publicity will be discussed. Following this, this debates will be interrogated by considering the cases of the cities in Turkey.

14005029         Çevre ve Toplum

Bu dersin temel amacı, global çevre krizinin doğasını, nedenlerini ve sonuçlarını hem kuramsal hem de ampirik açıdan analiz etmektir. Bu konudaki farklı yaklaşımlar karşılaştırmalı biçimde ele alınarak, toplum-çevre ilişkisi analiz edilecektir. Global çevre krizinin “bütünsel” bir yaklaşımın ulaşmak için bu konular ekonomi-politik açıdan ele alınacaktır.

The objective of this course is to analyze global ecological crisis, its reasons and results through theoretical and empirical perspectives. It includes comparative analysis of the society-environment relations. In order to achieve a wholistic understanding of global ecological crisis, these dynamics will be examined through political-economic perspective.

14005031          Günümüzdeki Emek Ve Sermaye Hareketleri

Dersin amacı sanayi organizasyonlarını sosyolojik olarak incelemektir. Bu kapsamda, sanayileşme süreçleri ve organizasyon yapılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi hedeflenmektedir. Dersin ilk bölümünde klasik sanayileşme süreçleri ve organizasyon yapıları üzerinde durulacak, ikinci bölümünde ise yeni sanayileşme süreçleri ve organizasyon yapıları üzerinde durulacaktır.

The main objective of this course is to understand industrial organisations from a sociological lens. In this context, the processes of industrialisation and organisational structures are comparatively examined. The first part of this course is comprised of classical industrialisation processes and organisational structures. Second part examines new processes of industrialisation and organisational structures.

14005045         Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi

Dersin amacı Orta Doğu bağlamına odaklanarak bölgesel bağlamda sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin çalışmalarını mercek altına almaktır. Bu derste genellikle Ortadoğu ülkelerini kapsayan zaman zaman da onu aşan geniş İslam coğrafyası içinde çok yetkin araştırmacılar tarafından yapılan ve ilgili literatürde temel teşkil eden bazı klasikleşmiş sosyolojik ve antropolojik çalışmalar okunacak ve tartışılacaktır.

The main objective of this course is to shed light on the Middle East viewing through the lenses of sociological and anthropological disciplines. This course involves fundamental sociological and anthropological studies seeking to understand Middle Eastern (and sometimes Islamic geographies in general).

14005051          Sanayi ve Emek Araştırmaları

Dersin amacı sanayi organizasyonlarını sosyolojik olarak incelemektir. Dersin ilk bölümünde klasik sanayileşme süreçleri ve organizasyon yapıları üzerinde durulacak, ikinci bölümünde ise yeni sanayileşme süreçleri ve organizasyon yapıları üzerinde durulacaktır.

The main objective of this course is to understand the industrial organizations through sociological perspectives. The first half of this course includes the classical industrialization processes and organizational structures. The second hald includes new forms of industrialization and organizational structures.

14005054         Çevre ve Toplum II

Bu dersin temel amacı, global çevre krizinin doğasını, nedenlerini ve sonuçlarını hem kuramsal hem de ampirik açıdan analiz etmektir. Bu derste global çevre krizine ilişkin farklı yaklaşımlar karşılaştırmalı biçimde ele alınarak, toplum-çevre ilişkisi analiz edilecektir. Global çevre krizinin “bütünsel” bir yaklaşımın ulaşmak için bu konular ekonomi-politik açıdan ele alınacaktır.

The main objective of this course is to understand the nature, reasons and results of global environmental crisis through both theoretical and empirical perspectives. In this course, the global environmental crisis will be examined through comparatively examining different perspectives. The global environmental crisis is being handled in a ‘wholistic’ perspective incorporating the analysis of this issue from a political economic approach.

14005056         İslam ve Kamusal Alan

Bu ders Kamusal alan tartışmalarını Ortadoğu ve İslam bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ders, sivil toplum, demokrasi ve vatandaşlık literatürünün en temel tartışma eksenlerinden biri olan kamusal alan kavramı konusunda literatürdeki bazı temel metinleri tanıtmayı ve bu tartışmaların Müslüman toplumlar açısından anlamını ve uygun(suz)luğunu tartışmayı amaçlamaktadır.

This course aims at understanding the debates on public sphere in the context of Middle East and Islam. This course examines the literatures on civil society, democracy and citizenship through the lens of Muslim societies.

14005066         Toplumsal Kurumlar ve Toplumsal Cinsiyetçi Eşitsizlik

Bu ders toplumsal örgütlenmenin nasıl toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ürettiğini ve yeniden ürettiğini anlamayı amaçlar. Bu derste eğitim, çalışma, gündelik yaşam, kültür, medya, siyaset, aile, din ve devlet gibi kurumsal yapılarda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl üretildiğini mercek altına alır.

The objective is to understand how gender inequalities are produced and maintained in social organizations. It includes understanding the construction of gender relations in diverse social institutions such as education, everyday life, culture, media, politics, family, religion and state.

14005074         Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Derste konu edilen sosyoloji kuramlarının günümüz toplumunun belli biçimleri, ilişkileri ve pratikleri bağlamında anlaşılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, kuramsal düşüncenin araştırma pratiğinde tatbik edilme biçimleriyle çözümlenmesi hedeflenmektedir. Bu derste, çağdaş sosyolojik yaklaşımlar ve temsilcileri konu edilmektedir. Çağdaş sosyolojide etkili olan kuramsal perspektifler birbiriyle ilişkilendirilerek tartışılmaktadır. Derste sosyolojik düşünce gelenekleri içerisinde etkili olmuş düşünürlerden Habermas, Giddens, Bourdieu, Derrida, Foucault, Baudrillard, Said ve Butler tartışmaya açılmaktadır.

This course aims at understanding contemporary sociological theories in the context of current societal forms, relations and practices. In this way, the main objective of this course is to understand debates on social theory in relation to research practice. Fundamental theoretical figures will be examined in a comparative perspective. The main theoretical thinkers that will be examined are Habermas, Giddens, Bourdieu, Derrida, Foucault, Baudrillard, Said and Butler.

14005082         Sınıf Çalışmaları

Bu dersin temel amacı sınıf konusundaki klasik ve çağdaş yaklaşımlar ve kuramların tarihsel olarak ele alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, sınıf kavramının toplum bilimlerinde ele alınışı, güncel yorumları ve kimlik tartışmalarıyla ilgisi incelenecektir.

The main purpose of the course is to evaluate classical and contemporary theories on class with a historical perspective. In pursuit of this, the ways that the concept of class is examined in social sciences, contemporary debates and relations with debates on identity will be discussed.

14005085         Klasik Sosyoloji Kuramları

Bu derste, sosyoloji disiplininin kurucularının temel fikirlerinin incelenmesiyle sosyolojinin bir disiplin olarak kuruluşunun anlaşılması hedeflenmektedir. Bu ders modern dünyayı ve toplumsal yaşamı anlama çabasıyla ortaya konulmuş olan toplum fikrini ve incelemesini içermektedir. Bu kapsamda, sosyoloji disiplininin gelişiminde başat rol oynayan Durkheim, Marx, Weber, Simmel gibi figürler ele alınacaktır.

Understanding foundation of sociology as a distinct discipline through analyzing founding texts of leading sociologists is the main objective of this course. This course examines the preceding ideas on the ‘social’ and the analysis of society aiming at understanding the modern world and social life. In this respect, some founding figures such as Durkheim, Marx, Weber and Simmel who plays a central role in the development of the discipline are being discussed. In complementary to this, a comparative analysis of classical sociological traditions of 20th century, which have derived from these founding figures are presented.

91005001          Araştırma Yöntemleri

Derste genel olarak sosyal bilimler alanına özgü yöntem bilgisi kazandırılmak amaçlanmaktadır. Bu ders, beşeri coğrafyacıların, sosyologların, antropologların, siyaset bilimcilerin ve ilgili disiplinlerdeki bilim insanlarının sosyal dünyayı nasıl analiz ettiğini, yorumladığını ve anlamlandırdığını anlamaya yöneliktir.

In course is aimed to gain specific methodology in the field of social sciences. This course is dedicated to understanding how human geographers, sociologists, anthropologists, political scientists, and scholars in related disciplines analyse, interpret, and make sense of the social world.