Yüksek Lisans Ders Kataloğu

01 (1)

Yüksek Lisans Ders Kataloğu

 

 Sosyoloji Yüksek Lisans  Programı

 

                   Dersler                                                               Kredi
1.Dönem

 

1400501 Türkiye’de Sosyal Araştırmalar                              3
1400503 Sağlık Sosyolojisi I                                                  3
1400505 Yöntembilim I                                                          3
1400507 İleri Araştırma Teknikleri I                                        3
1400509 Sosyal Teori I                                                           3
1400511 Philosophy of Social Sciences                                3
1400513 Veri İşleme  I                                                             3
1400515 Güncel Farklılaşma Tartışmaları                              3
1400517 Birey Devlet İlişkisi                                                    3
1400519 Suç Kuramları                                                           3
1400521 Sosyal Cinsiyet Kuramları                                         3
1400523 Günümüz Toplumlarında İşgücü ve İstihdam           3
1400525 Sosyal Politika ve Siyaset                                         3
1400527 Kentsel Siyaset                                                         3
1400529 Kent Sosyolojisinde Güncel Konular                         3
1400531 Social Differentation (seminar)                                 3

 

2.Dönem

1400502 Sağlık Sosyolojisi II                                                     3
1400504 Türkiye’de Uygulamalı Sosyolojik Araştırmalar     3
1400506 Yöntembilim  II                                                             3
1400508 İleri Araştırma Teknikleri  II                                        3
1400510 Sosyal Teori II                                                               3
1400512 Sosyal Bilimler Felsefesi II                                        3
1400514 Veri İşleme  II                                                                3
1400516 Türkiye’de Sosyal Farklılaşma Tartışmaları           3
1400518 Organize Suç ve Terör                                                 3
1400520 Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Ayrımları                      3
1400522 İş,İşsizlik ve Teknoloji                                                  3
1400524 Kamusal Alan ve Mekan                                              3
1400526 Karşılaştırmalı Aile Politikaları                                   3

 

Seminerler
1400528 Uygulamalı Sosyal Araştırma Semineri                  3
1400530 Sosyoloji ve Yöntembilim Semineri                         3
1400532 Sosyal Farklılaşma Semineri                                    3
1400534 Suç Sosyolojisi Semineri                                           3
1400536 Çalışma, İstihdam ve İşgücü Semineri                   3
1400538 Kent Araştırmaları Semineri                                      3

 

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 

1400503-1400502 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
Tıp sosyolojisi ile Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi arasındaki farkları, bu alandaki güncel tartışmaları epistemolojik temelleriyle bilmek, Türkiye’de hem Tıp hem de Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi adına yapılan çalışmaları incelemek,  konu alanlarına yönelik bir araştırma önerisi geliştirme becerisi kazanmak ve sağlık alanında bir araştırma yürütmek ve raporlaştırmak dersin temel amacıdır. Diğer bir ifade ile ders, sosyolojinin sahip olduğu tüm kuramsal ve metodolojik birikimin,sağlık alanına transferi anlamında bir ‘Uygulamalı Sosyoloji’ dir.

 

1400501 TÜRKİYE’DE SOSYAL ARAŞTIRMALAR
DTCF Sosyoloji Bölümü tarafından saptanan amaç ve hedefler doğrultusunda, Türkiye’de sosyal bilimler alanında  1970-2000 yılları arasında yapılmış araştırmaları , problem, amaç, önem, yaklaşım ve sayıltılar, sınırlılıklar ve yöntem açısından değerlendirmek ve rapor etmek dersin temel amacıdır. Eleştirel bir zihniyet ile  Türkiye hakkında  bilgi kazandırmak üzere, öğrencilerin ilgi  duydukları alanlardan araştırmalar seçilmektedir.

 

1400504 UYGULAMALI SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Son on  yıl içinde Türkiye’de çeşitli devlet veya özel sektör kuruluşları tarafından  başta  kadın,aile, çevre, yeniden yerleşim, sağlık,  istihdam-işsizlik v.b. sosyal sorunların çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan politika yönelimli değerlendirme araştırmalarının eleştirel olarak incelenmesi ve  bir uygulamalı araştırma proje  önerisi hazırlanması temel amaçtır. Derste ayrıca ,temel ve uygulamalı sosyolojik araştırmaların yürütülmesi hakkında temel bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

 

1400525 SOSYAL POLİTİKA VE SİYASET
Bu derste 19. ve 20. yüzyılda kapitalizmin değişim sürecinde “devlet-toplum”, “devlet-piyasa”, “sivil toplum-demokrasi” ilişkileri sosyal politika alanında geliştirilen temel yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacaktır. Eğitim, sağlık, din ve refah kurum ve politikaları başta olmak üzere 20. yüzyılda sosyal politikanın anlamı ve son gelişmeler ülke örneklerinde (İngiltere, Türkiye, Almanya, ABD gibi) tartışılacaktır.

 

1400526 KARŞILAŞTIRMALI AİLE POLİTİKALARI
Bu derste “aile” kavramsallaştırmaları, 19. ve 20. yüzyılda aile üzerine geliştirilmiş kuram ve çalışmalar ele alınacaktır. Gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerde veya refah devleti ve yoksulluk programları çerçevesinde geliştirilen aile politikaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

 

1400505-1400506 YÖNTEMBİLİM I-II
Epistemolojik-metodolojik yaklaşımların Thales’ten günümüze bilimsel bilginin elde ediliş tarzı üzerine getirdikleri açıklamalar; bu yaklaşımlar çerçevesinde elde edilen bilgilerin özellikleri, birbirleriyle ortaklıkları ve ayrılıkları. Her dönem sonucunda öğrencilerden ilgili yaklaşımlar çerçevesinde bir araştırma raporunun kavramsal çerçevesini yazmaları beklenmektedir.

 

1400509-1400510 SOSYAL TEORİ I-II
Günümüz toplumlarına ilişkin kavramsallaştırmalardan örnekler. Her dönem A. Giddens, U. Beck, J. Habermas, A. Touraine, S.Hall, M. Archer gibi yazarlardan seçilen biri üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

 

1400507-1400508 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I-II
Bu dersin ilk döneminde nicel, ikinci döneminde nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı araştırma desenleri konu edilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerden ilgili teknikleri kullanarak yürüttükleri bir araştırma raporu yazmaları beklenmektedir.

 

1400521 SOSYAL CİNSİYET KURAMLARI
Sosyal cinsiyet analizleri içindeki temel kuramsal gelişmeleri, sosyal ve kültürel çalışmalar içinde tartışmak dersin kapsamını oluşturmaktadır. Klasik feminist kuramlardan günümüz kuramlarına uzanan geniş bir yelpaze  içinde kuramsal yaklaşımları: liberal, sosyalist, radikal, materyalist, postmodernist, postyapısalcı vs, kavramsal, sorunsal ve yöntemsel açılardan karşılaştırarak değerlendirmek

 

1400523 GÜNÜMÜZ TOPLUMLARINDA İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM
Günümüz toplumlarında, emek ve istihdam yapılarına ilişkin olarak oluşan yeni dönüşümler, yapılanmalar, işgücü piyasası içindeki sosyal cinsiyetçi eşitsizlikler ele alınmaktadır.. Esnek üretim ve bunun belirlediği çalışma ortamları ve örgüt yapıları, emek biçimleri ve niteliği, tartışılmaktadır.

 

1400520 SOSYAL KURUMLAR VE CİNSİYET AYRIMLARI
Aile, eğitim, ekonomi, siyaset vb. kurumsal yapılar içindeki sosyal cinsiyetçi ayrımcılığı ele almak  ve bu konuda yapılmış çalışmaları incelemek.

 

1400522 İŞ İŞSİZLİK VE TEKNOLOJİ
Yeni teknolojik değişimlerin biçimlediği, çalışma biçimlerini, emeğin niteliğini ve işsizlik olgusunu günümüz toplumları içinde sorgulamak, değerlendirmek ve sonuçlarını tartışmaktır.

 

1400513-1400514 VERİ İŞLEME I-II
SPSS programına veri  kodlama, girişi, verilerin temizlenmesi, ve istatistiksel analizler, tablolama ve yorumlama.

 

1400536 ÇALIŞMA İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ
Çalışma, istihdam ve işgücü kapsamında, bir konuyu ele alıp bir o konu üzerine çalışma raporu hazırlama

 

1400529 KENT SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR
Ders, kent sosyolojisinde son zamanlarda ön plana çıkan, kentsel yaşam, farklılaşma ve ayrışma, sınıf, din, etnisite, kadın ve mekân ilişkisi gibi konular üzerinde yoğunlaşacaktır.

 

1400527 KENTSEL SİYASET
Bu derste, kentsel (yerel) düzeyde gerçekleşen siyasal süreçler ve aktörleri üzerinde yoğunlaşılarak, son dönem Türkiye kentlerinde yerel siyasetin oluşumunda sosyolojik etkiler değerlendirilecektir.

 

1400524 KAMUSAL  ALAN VE MEKÂN
Bu ders, son zamanlarda çokça tartışılan “kamusal alan” kavramını, kent sosyolojisininin birikiminden yararlanarak kentsel mekân çerçevesinde işlemeyi amaçlamaktadır.

 

1400538 KENT ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ
Bu yüksek lisans seminer dersi, günümüz Türkiye’sinde kentlerde gözlenen temel süreçler ve sorunlar üzerinde yoğunlaşacaktır.

 

1400515 GÜNCEL FARKLILAŞMA TARTIŞMALARI
Bu dersin amacı, güncel farklılaşma tartışmalarının verilmesine yönelik olup, tartışmaların arkaplanının tarihsel bir geçmişinin vererek günümüze getirmesi biçiminde işlenmesidir. Bu tartışmalar yapılırken farklılıklar konusunda temel düşüncelerin ne olduğu ve bu farklılıkların “sosyal hareketler” ve “yeni sosyal hareketler” çerçevesinde çözümlemesi yapılacaktır. Bu açıdan bakıldığında günümüzde egemen anlayış, sınıfsal eşitsizliklerin devrini doldurduğu ve şimdilerde başka farklılıkların toplumsal değişim ve dönüşümleri belirlediği biçimindedir. Bu nedenle tartışmalar bu ana eksen etrafında yoğunlaşılarak gerçekleştirilecektir.

 

1400516 TÜRKİYE’DE SOSYAL FARKLILAŞMA TARTIŞMALARI
Türkiye’de kimlik, farklılık ve çokkültürlülük konusunda yürütülen tartışmaların azgelişmişlik ve demokrasi ile ilişkileri çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi bu dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Tartışmalar sosyal hareketler ve azgelişmişlik konusundaki genel teorilerle Türkiye’de yapılan çalışmaların ilişkilendirilmesi amacına yönelik olup Türkiye’de yapılan tartışmaların eleştirel okumaları biçiminde olacaktır.

 

1400518 ORGANİZE SUÇ VE TERÖR
Organize suç ve terörün tanımı; bu iki suçun diğer suçlardan farkı; Türk ceza yasasındaki yeri; genel olarak suç ve suç kuramları; şiddet; siyasal şiddet, siyasal suç; terörün amacı; terörle ilgili kuramlar; Türkiye’deki terörün nedenleri ve Sonuçları; Türkiye’deki terör örgütleri ve yapıları ele alınmaktadır.

 

1400534 SUÇ SOSYOLOJİSİ SEMİNERİ
Sapma, suç ve kriminoloji kavramları;  suçlu davranışın ölçülmesi; araştırma model türleri; kriminolojiaraştırmalarında ortak hatalar; suçlu davranışı açıklayan kuramlar; Türkiye’deki suç türleri ve genel görünümleri ele alınmaktadır.

 

1400519 SUÇ KURAMLARI
Suçlu davranışı açıklayan bireysel kuramlar; psikolojik kuramlar; sosyolojik kuramlar; sosyal yapı kuramları; sosyal süreç kuramları ve sosyal çatışma kuramları ele alınmakta, somut olgularla yüzleştirilerek , açıklama düzeyleri tartışılmaktadır.

 

1400517 BİREY DEVLET İLİŞKİSİ
Birey kavramının tanımı ve ortaya çıkışı; devlet kavramının tanımı ve ortaya çıkışı; her iki kavram ve ilişki için tarihsel ve toplumsal bir geçmiş; toplum biçimleri ve buna bağlı olarak egemenlik ilişkileri; demokratik toplum ve devletin yapısı ve bireyin her iki totalite karşısındaki yeri bağlamlarında konular ele alınmaktadır ve incelenmektedir.