Doktora Programı Dersleri

Sosyoloji Doktora Programı detaylı ders içeriklerine Bologna Sayfasından ulaşabilirsiniz. 

14006006         Türkiye’de Gelişme İncelemeleri

Bu derste sosyal bilimlerde genel metodoloji tartışmalarında ne türden değişimlerin olduğu ve bu değişimlerin gelişme/az-gelişme yazını alanına ne türden yansımalarının olduğu incelenmektedir. Bu tartışmalar asıl olarak metodoloji değişiminin bu değişimde etkili ve bağlantılı olan toplumsal yapı ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır.

This course examines recent developments in debates on social sciences methodology and how they are reflected in literature of development and under-development. This course deals with certain social phenomenons such as globalisation, localisation and universality and how they are interlinked with social structures of Turkey.

14006060         Sınıf Çalışmaları

Bu dersin temel amacı sınıf konusundaki klasik ve çağdaş yaklaşımlar ve kuramların tarihsel olarak ele alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, sınıf kavramının toplum bilimlerinde ele alınışı, güncel yorumları ve kimlik tartışmalarıyla ilgisi incelenecektir.

The main purpose of the course is to evaluate classical and contemporary theories on class with a historical perspective. In pursuit of this, the ways that the concept of class is examined in social sciences, contemporary debates and relations with debates on identity will be discussed.

14006064         Klasik Sosyoloji Kuramları

Bu derste, sosyoloji disiplininin kurucularının temel fikirlerinin incelenmesiyle sosyolojinin bir disiplin olarak kuruluşunun anlaşılması hedeflenmektedir. Bu ders modern dünyayı ve toplumsal yaşamı anlama çabasıyla ortaya konulmuş olan toplum fikrini ve incelemesini içermektedir. Bu kapsamda, sosyoloji disiplininin gelişiminde başat rol oynayan Durkheim, Marx, Weber, Simmel gibi figürler ele alınacaktır.

Understanding foundation of sociology as a distinct discipline through analyzing founding texts of leading sociologists is the main objective of this course. This course examines the preceding ideas on the ‘social’ and the analysis of society aiming at understanding the modern world and social life. In this respect, some founding figures such as Durkheim, Marx, Weber and Simmel who plays a central role in the development of the discipline are being discussed. In complementary to this, a comparative analysis of classical sociological traditions of 20th century, which have derived from these founding figures are presented.

14006066         Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Derste konu edilen sosyoloji kuramlarının günümüz toplumunun belli biçimleri, ilişkileri ve pratikleri bağlamında anlaşılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, kuramsal düşüncenin araştırma pratiğinde tatbik edilme biçimleriyle çözümlenmesi hedeflenmektedir. Bu derste, çağdaş sosyolojik yaklaşımlar ve temsilcileri konu edilmektedir. Çağdaş sosyolojide etkili olan kuramsal perspektifler birbiriyle ilişkilendirilerek tartışılmaktadır. Derste sosyolojik düşünce gelenekleri içerisinde etkili olmuş düşünürlerden Habermas, Giddens, Bourdieu, Derrida, Foucault, Baudrillard, Said ve Butler tartışmaya açılmaktadır.

This course aims at understanding contemporary sociological theories in the context of current societal forms, relations and practices. In this way, the main objective of this course is to understand debates on social theory in relation to research practice. Fundamental theoretical figures will be examined in a comparative perspective. The main theoretical thinkers that will be examined are Habermas, Giddens, Bourdieu, Derrida, Foucault, Baudrillard, Said and Butler.

92006001         Araştırma Yöntemleri

Derste genel olarak sosyal bilimler alanına özgü yöntem bilgisi kazandırılmak amaçlanmaktadır. Bu ders, beşeri coğrafyacıların, sosyologların, antropologların, siyaset bilimcilerin ve ilgili disiplinlerdeki bilim insanlarının sosyal dünyayı nasıl analiz ettiğini, yorumladığını ve anlamlandırdığını anlamaya yöneliktir.

In course is aimed to gain specific methodology in the field of social sciences. This course is dedicated to understanding how human geographers, sociologists, anthropologists, political scientists, and scholars in related disciplines analyse, interpret, and make sense of the social world.

14006035         Doğal Kaynak Yönetimi ve Azgelişmişlik

Bu dersin temel amacı, doğal kaynak ve azgelişmişlik konusundaki yaklaşımların eleştirel bir değerlendirmesini yaparak, temel sorunları ve çözüm yollarının neler olduğunu incelemektir. Buna ilişkin olarak geliştirilen politikalar, kırsal gelişme, su kaynakları, korumacılık, sürdürülebilirlik konuları değerlendirilmektedir.

The main purpose of this course is to critically evaluate the approaches on natural resources and underdevelopment, discover main problems and search possible solutions to these defined problems. In this context, relevant policies, rural development, water sources, protectionism and sustainability are examined.

14006002         Güncel Toplum – Kültür İlişkileri

Türkiye’de toplumsal yapı,kültür ve birey ilişkilerini anlamak,araştırmak ve model geliştirmektir. Bu derste toplumsal yapı, kültür ve birey arasındaki ilişkileri analiz etmek üzere kuramsal tartışmalar değerlendirilmekte ve konuya ilişkin Türkiye üzerine yapılan çalışmalar tartışılmaktadır.

The main objective of this course is to understand, inquire and model the relations between social structure, culture and individuals. In this course, major theoretical debates on the relations between social structure, culture and individuals are discussed. Besides, a critical overview of works relevant to these subjects, particularly focusing on the case of Turkey, are also debated.

14006015          Yeni Kentsel Yapılanmalar

Dersin amacı, küresel ve yerel düzeyde kentsel yapılarda meydana gelen değişmeleri ve ortaya çıkan yeni oluşumları incelemektir. Bu derste küreselleşme, banliyöleşme, kentsel hareketlilik, yoksulluk, kent kültürleri ve kentsel hareketler konuları ele alınmaktadır.

The main objective of this course is to examine new formations and change in the cities at both local and global levels. This course examines globalization, suburbanization, urban mobility, poverty, urban cultures and urvan social movements.

14006018          Kent Teorisi

Dersin amacı, kent konusundaki teori ve yaklaşımları ele almaktır. Ondokuzuncu yüzyıl klasik sosyologlarından günümüze kadar kentsel yaklaşımlar dersin konusunu oluşturmaktadır.

The main objective of this course is to examine the urban theories and methodologies. In this course, the theoretical debates from the classical sociology in the nineteenth century to the current debates will be examined.

14006032         Küreselleşme ve Kent Kültürleri

Bu derste küreselleşme olgusunun kent yaşamı ve kültürüne etkileri incelenecektir. Bu bağlamda, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişimlerin mekansal dinamiklerle ilişkisi anlaşılmak istenmektedir. Dersin kapsamını küreselleşme, kent ve kültür ilişkisi oluşturmaktadır. Mutenalaşma, kentsel siyaset, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kentsel temsil gibi konular başlıca inceleme konularıdır.

The main objective of this course is to understand how globalisation effects urban life and cultures. In this context, it is aimed to examine how socio-economic and socio-cultural transformations are interrelated with spatial dynamics. This course involves the intricate relations between globalization, urbanism and culture. The main fields of interests are gentrification, urban politics, social movements, gender inequality and urban representation.

14006012          Kadın ve Eşitlik

Bu derste toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapı ile ilişkilendirilerek anlaşılması hedeflenmektedir. Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin kuramsal tartışmalar ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini analiz eden çalışmaların incelenmesi oluşturmaktadır.

This course aims at understanding gender inequality in its relationship with social, economic, cultural and political structure. Theoretical debates on gender inequality and leading analyses of gender inequality in the case of Turkey.

14006039         Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma

Bu dersin amacı Toplumsal Cinsiyet (gender) analizleri temelinde kuramsal gelişmeleri, sosyal ve kültürel çalışmaları tartışmak ve katılımcılara toplumsal cinsiyetçi bakış açısına ilişkin tarihsel süreçdeki bilgi birikimini, kavramları ve yöntemleri bağlamında kazandırmaktır. Bu derste kalkınma üzerine çalışmaları toplumsal cinsiyet dinamikleri bağlamında incelenmektedir.

The main objective of this course is to examine the fundamental debates on gender in social and cultural life and the historical evolution of the theoretical and methodological approaches. This course consists on the examination of the literature on gender and development.