Lisans Programı | Ders İçerikleri

Sosyoloji Lisans Programı detaylı ders içeriği bilgilerine Bologna Bilgi Sayfasından ulaşabilirsiniz. 

SOS107 Genel Sosyoloji

Bu derste Sosyolojinin konusu, temel kavramları, çalışma alanları ve yöntemi incelenir. Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkiler ve farklılıkların neler olduğu tanımlanır.

SOS109 Sosyolojiye Giriş

Bu derste Sosyolojinin konusu, temel kavramları, çalışma alanları ve yöntemi incelenir. Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkiler ve farklılıkların neler olduğu tanımlanır.

SOS111 Sosyal Düşünce Tarihi

Bu derste, ilk çağdan günümüz modern sosyologlarına sosyal düşüncenin gelişimi ve karşılaştırmaları yapılmaktadır. Bu derste sosyal düşüncenin gelişimi ilk çağ düşünürlerinden günümüz modern sosyologlarına kadar incelenecektir. Her dönem ve düşünürün diğer düşünür ve dönemlere etkisi göz önünde bulundurularak incelenecektir.

SOS113 Hukuka Giriş

Bu ders hukukun ve toplumsal denetimin sosyolojik bir değerlendirmesini içermektedir. Bu derste Hukuk Sosyolojisi alanındaki klasik ve çağdaş yaklaşımlar değerlendirilmektedir.

SOS115 Dünyada Toplumsal Dönüşümler

Özellikle 1789 Fransız devrimi sonrası dünyada gerçekleşen büyük toplumsal dönüşümler ele alınacaktır.

SOS118 Sosyal Bilimler Metodolojisi

Öğrencilerden bu derste sosyal bilimler alanındaki temel epistemelojik ve metodolojik tartışmaları (pozitivizm, anlamacı/yorumsamacı yaklaşım, kurumsalcı yaklaşım, tarihsel materyalizm, yapısalcılık, post yapısalcılık ve söylem kuramı vb.) öğrenmeleri ve bu alanda Türkiye’de yapılmış bir araştırmayı yöntemsel açıdan incelemelerini içeren bir ödev hazırlamaları beklenmektedir.

SOS120 Kurumlar Sosyolojisi

Bu derste toplumsal kurumlar sosyolojik olarak ele alınmaktadır. Aile, ekonomi, din, siyaset, sağlık, medya ve hukuk gibi kurumların genel özellikleri farklı sosyolojik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir.

SOS114 Sosyal Kurumlar

Bu derste toplumsal kurumlar sosyolojik olarak ele alınmaktadır. Aile, ekonomi, din, siyaset, sağlık, medya ve hukuk gibi kurumların genel özellikleri farklı sosyolojik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir.

SOS122 Sosyoloji Tarihi

Sosyoloji tarihi ve sosyoloji alanında üretilen faklı yaklaşım ve kuramlar

SOS124 Ekonomiye Giriş

Bu dersin amacı mikroiktisadi ve makroiktisadi çözümlemenin genel prensiplerinini incelemektir. Bu kapsamda, piyasa yapılarının nasıl oluştuğu ve işlediği, makroiktisadi göstergelerin (milli gelir, büyüme, enflasyon, arz-talep gibi) neyi ifade ettiği mercek altına alınmaktadır. Sosyal bilimler için iktisadi yapı ve süreçlerin genel özelliklerinin anlaşılabilir kılınması hedeflenmektedir. 

SOS128 Türkiye’de Toplumsal Dönüşümler

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden günümüze kadar gerçekleşen toplumsal dönüşümler ele alınacaktır.

SOS219 Klasik Sosyoloji Kuramları

Bu derste, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında sosyolojinin gelişimine ve oluşumuna katkıda bulunmuş klasik sosyologların görüşleri konu edilmektedir. Derste yalnızca sosyologların görüşleri açıklanmakla kalmayacak aynı zamanda birbirleriyle belli kategoriler açısından karşılaştırılacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin başka derslerdeki konuları daha rahat anlayabilmelerini ve bilgi transferi yapmalarını da dikkate alarak, klasik sosyologların ayırt edici soyutlama, kavramlaştırma, analiz etme ve teori oluşturma biçimleri çalışılacaktır. Derste ayrıca öğrencilerin anlama ve değerlendirme becerilerini güçlendirmek için tartışmalara da yer verilecektir.

SOS233 İstatistik

Derste sosyolojik araştırmalarda verilerin sistematik bir şekilde analiz edilmesi için gerekli istatistik teknikleri üzerinde durulmaktadır. Ders, ileri istatistik tekniklerinden ziyade bir giriş niteliği taşımakta, giriş konusuyla birlikte betimsel ve açıklayıcı istatistik konuları da işlenmekte; merkez eğilim ölçümleri, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel analiz teknikleri verilmektedir.

SOS227 İş ve Meslek Sosyolojisi

Bu ders öğrencilere günümüzde iş ve meslek dünyasındaki konuları, tartışmaları ve yaklaşımları kapsamaktadır. Bu ders kapsamında, İş ve Meslek Sosyolojisi alanında bugüne kadar ortaya konulmuş kuramsal ve metodolojik çalışmaları değerlendirilir ve İş ve Meslek Sosyolojisi ile ilişkili kavram ve terimleri açıklanır.

SOS231 Yabancı Dilde Okuma-Konuşma

Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme becerilerini kazandırmak temel amaçtır.

SOS235 Akademik Yazma ve Etik

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki muazzam gelişmelere rağmen öğrencilerin temel beceriler olan “okuma ve yazma” konularında hızla geriledikleri ve bu geriliğe gayri ahlaki “akademik hırsızlık” eğilimlerinin sıklıkla eşlik ettiği herkesçe biliniyor. Sınav kağıtları neredeyse okunmayacak düzeyde kötü yazılıyor, ödevlerde bütünüyle çalıntı yapılıyor, tezlerde hayali referanslar veriliyor vs. Bu nedenle bu ders öğrencilerin çok sıkıntı çektikleri ve de sıkıntı verdikleri “akademik yazma” ve “akademik etik” konularında bilgi, beceri ve farkındalıkları arttırmayı hedefliyor.          

Dönem boyunca akademik hayatın en temel süreci olan okuma ve yazma pratiğine odaklanacağız.   Sınav, ödev, sunuş, tez gibi metinlerin nasıl hazırlanması ve yazılması gerektiğini; bir metin içinde başka insanlara ait fikirlerinin hangi yolla ve biçimle aktarılmasının uygun olacağını; referansın nasıl verilmesi gerektiğini ve bunun tekniklerini uygulamalı olarak derste tartışacağız. Derslerin bir kısmını yazma faaliyetine ayıracağız ve sonra öğrencilerin yazdığı bu metinleri derste hep birlikte değerlendireceğiz. Bunların yanı sıra lisansüstü eğitim ve bu eğitim sürecinin temel aşamaları hakkında da bazı temel bilgileri aktarmaya çalışacağız.  

SOS212 Nicel Araştırmalar

Pozitivist epistemoloji çerçevesinde nicel bir araştırma önerisini tüm aşamalarıyla hazırlamak, uygulamak ve rapor etmektir.

SOS228 Kırsal Sosyoloji

Kırsal yapı ve kırsal yapının özelliklerinin değişimi dersin temelini oluşturmaktadır. Konular köy ve köylülüğün uluslar arası işbölümü ve ulusal politikalardaki değişimlerden nasıl etkilenmekte olduğu ve bu değişime nasıl uyum sağladıkları genel tartışmasının yanı sıra özelde Türkiye’de durumun incelenmesi çerçevesinde ele alınmaktadır.

SOS236 Çağdaş Sosyoloji Kuramları I

Bu derste, 20. yüzyılda ileri sürülen sosyolojik yaklaşımlar ve temsilcileri konu edilmektedir. Çağdaş sosyolojide etkili olan kuramsal perspektifler birbiriyle ilişkilendirilerek tartışılmaktadır. Derste konu edilen sosyoloji kuramları günümüz toplumunun belli biçimleri, ilişkileri ve pratikleri bağlamında tartışmaya açılmaktadır. Böylelikle, kuramsal düşünce araştırma pratiğinde tatbik edilme biçimleriyle birlikte incelenmektedir. Derste klasik sosyal kuramcıların çağdaş sosyoloji anlayışına etkisi bağlamında işlevselcilik, çatışmacı sosyoloji, dramaturji, etnometodoloji, yapısalcılık gibi düşünce ekolleri tartışılmaktadır.

SOS240 Bilgi İşlem

Bu derste temel istatistiksel analiz yöntemlerinin bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. Derste betimsel ve açıklayıcı istatistik konuları da işlenmekte; merkez eğilim ölçümleri, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel analiz teknikleri için SPSS uygulamaları öğretilir.

SOS238 Ekonomi Sosyolojisi

Bu derste kalkınma, küreselleşme ve finansal piyasalar gibi alanın temel kavramlarının incelenmesi hedeflenmektedir.

SOS232 Sosyal Değişme ve Teknoloji

Günümüz toplumlarında hızlı bir değişmenin yaşandığı herkes tarafından kabul edilen gerçeklerden biridir. Toplumsal değişme sosyal kurumları, kültürü, bilinci, organizasyonları, yerleşim şeklini, alış-verişi, otoriteyi ve karar vermeyi daha doğrusu tüm yaşamı etkilemekte ve yeniden yapılandırmaktadır. Son yüzyılda özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin etkisi yaşamın her alanında hissedilmektedir. Diğer önemli noktalardan biri globalleşmenin etkisi ve ülkeler/bölgeler arasında artan ilişkiler sonunda değişmenin global ölçekte ele alınması gerektiğidir. Bu dersin temel amacı, günümüz toplumlarındaki toplumsal değişmelerin nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını incelemektir. Aynı zamanda toplumsal değişmede sürecinde teknolojinin rolu ve etkisinin ne olduğu tartışılacaktır.

SOS234 Mesleki Yabancı Dil I

Bu derste sosyoloji disiplininde kullanılan temel kavramların neler olduğu orta seviyede yazılmış İngilizce okutulması ile ele alınacaktır.

SOS331 Nitel Araştırmalar

Bu derste nitel arastirmalara temel olusturan kuramsal ve metodolojik sayiltilardan baslayarak ,nitel arastirmalarin temel dayanaklari ve gelenekleri karsilasirmali olarak bilgi duzeyinde ogrenildikren sonra, anlati (narrative ve oral hisory) ve temellendirilmis kuram ( grounded theory) uygulamasi yapilmaktadir. Ayrica ogrencilerin karma desenli arastirma yapmalari tesvik edilmekte ve onlara farkli secenekleri kullanma imkanları tanıtılmaktadır.

SOS323 Çağdaş Sosyoloji Kuramları II

Bu derste, 20. yüzyılda ileri sürülen sosyolojik yaklaşımlar ve temsilcileri konu edilmektedir. Çağdaş sosyolojide etkili olan kuramsal perspektifler birbiriyle ilişkilendirilerek tartışılmaktadır. Derste konu edilen sosyoloji kuramları günümüz toplumunun belli biçimleri, ilişkileri ve pratikleri bağlamında tartışmaya açılmaktadır. Böylelikle, kuramsal düşünce araştırma pratiğinde tatbik edilme biçimleriyle birlikte incelenmektedir. Derste çağdaş sosyoloji gelenekleri anahatlarıyla verildikten sonra makro/mikro, yapı/fail gibi ikilikleri aşmayı amaçlayan perspektifler ele alınmaktadır. Bu kapsamda Habermas, Giddens, Foucault, Bourdieu ve Latour gibi toplum kuramcılarının sosyolojik düşünceye etkisi incelenmektedir. Son olarak, güncel sosyoloji literatüründe önemli yer edinen ilişkisellik, faillik, düşünümsellik, kesişimsellik ve performativite kavramları mercek altına alınmaktadır.

SOS325 Kent Sosyolojisi

Bu dersin amacı, kent ve kentleşme konusundaki temel kavramları gözden geçirerek öğrencilerin kentsel yapıları ve süreçleri kavramalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, Türkiye’de ve dünyada göç, kentleşme ve kentsel süreçler, kentsel problemler ve kentleşme politikaları; farklı ekonomik sistemlerde kentsel yapılar, kent teorileri ve kent kültürü gibi konular üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilere ampirik ya da literatüre dayalı ödevler yapma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin anlama ve değerlendirme becerilerini güçlendirmek için tartışmalara da yer verilecektir.

SOS307 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi

Ders, sağlık sosyolojisinin ortaya çıkışı ve gelişiminin eleştirel değerlendirmesi ile başlamakta ve temel kavramlar, farklı yaklaşımlar araştırmalar ve politikaların inclenmesini içermektedir.

SOS313 Gelişme ve Az Gelişme Sosyolojisi

Bu derste gelişmiş ve azgelişmiş toplumların tarihsel süreç içinde geçirdikleri değişim ve bu değişimin gelişme ve azgelişme yazınına yansımaları ele alınmaktadır. Dersin işlenişinde esas olarak azgelişmiş toplumların “neden Batılı kapitalist toplumların gelişme çizgisine ulaşamadıkları” sorgulanılmaya çalışılmaktadır. Mevcut tartışmaların verilmesinin yanısıra içinde yaşamakta olduğumuz zaman dilimine özgü oluşumların (küreselleşme, yeni dünya düzeni vb.) azgelişmiş ülkeler açısından anlamı güncel tartışmalar ışığında ele alınacaktır.    

SOS319 Devlet ve Toplum

Son onyıllarda, devlet ile toplum ilişkisi, bazı ideolojiler tarafından yeniden tanımlanmakta ve buna uygun siyasalar yaşama geçirilmektedir. “Yeni” biçimleriyle liberalizm ve muhafazakarlık ve Marxism ve diğer eleştirel yaklaşımların bu ideolojilerle mücadelesi toplumun devletle ilişkisinin yeniden formüle edilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, devlet-toplum ilişkisi konusundaki mevcut tartışmanın altında yatan çağdaş siyaset felsefesi incelenecek ve daha sonra ilgili konular ve siyasalar felsefi olduğu kadar sosyo-ekonomik köklerine de göndermede bulunularak tartışılacaktır.

SOS321 Mesleki Yabancı Dil II

Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme becerilerini kazandırmak temel amaçtır.

SOS327 Sosyal Tabakalaşma

Bu dersin amacı, sosyal tabakalaşma sürecini yani, toplumda bireylerin ve grupların nasıl farklılaştığı, sıralandığı ve değerlendirildiği ve bu değerlendirmelerin nasıl sonuçlandığını analiz etmektir. Çağdaş toplumlar üzerinde yoğunlaşılmakla beraber, bu ders tarihsel örnekler ve değişimleri de içermektedir. Bir çok farklı görüş ele alınmaktadır ve öğrencilerin bu konular üzerinde farkındalığının gelişmesi teşvik edilmektedir.

SOS329 Bilgi Sosyolojisi

Gündelik tahayyüllerin, inanç setlerinin, entelektüel hayat ve düşünce sistemlerinin, kelimelerin, velhasıl farklı ve çeşitli bilme tarzları ve bilgi üretme şekillerinin toplumsalla olan ilişkilerini ortaya koymak bilgi sosyolojisinin alanına girer. En dar anlamıyla, kelimelerin, semantiğin, düşselin, imgelerin arkasındaki sosyal şartlanma ve belirlenmişlikleri açığa çıkarma faaliyeti olarak da değerlendirilebilir.

SOS322 Aile Sosyolojisi

Modern aileyi, yapısını ve işlevlerini (tarihi değişmeleri de içerecek biçimde) ele alan kuramsal yaklaşımların ve önemli konuların, ve   ailenin değişen rol ve örüntülerinin, ve çağdaş toplumun genelde ve Türkiye bağlamında aile üzerindeki etkisinin gözden geçirilmesi.

SOS310 Söylem Analizi

Önemli nitel araştırmalar olarak ethnometodoloji, semiotik ve hermeneutik, çağdaş sosyal kuramlar ışığında incelenmeketedir.

SOS306 Örgütsel Sosyoloji

Bu ders öğrencilere günümüzde örgütlerin karmaşık alanlarındaki konuları, tartışmaları ve yaklaşımları kapsamaktadır. Örgüt çalışmaları alanında bugüne kadar ortaya konulmuş kuramsal ve metodolojik çalışmaları değerlendirilir. Örgüt çalışmaları ile ilişkili kavram ve terimleri açıklanır. Toplumsal yapı bağlamında Örgüt analizleri yapılır.

SOS308 Çevre Sosyolojisi

Bu derste global çevre krizi incelenmekte ve sosyal bilimlerdeki çağdaş ekolojik tartışmalar ele alınmaktadır. Bu ders, temel kavramlar ve yaklaşımları, kirlilik, nüfus artışı enerji ve Üçüncü Dünya Ülkelerinde çevre krizi gibi konuları içermektedir. Kuramsal ve empirik olarak şu konular üzerinde odaklanılmaktadır: Tarih ve çevre, enerji sorunu, çevre krizinin ekonomi politikası, azgelişmiş ülkelerde çevre sorunları ve çevre hareketleri.

SOS314 Küreselleşme ve Göç

Kırsal yapı ve kırsal yapının özelliklerinin değişimi dersin temelini oluşturmaktadır. Konular köy ve köylülüğün uluslar arası işbölümü ve ulusal politikalardaki değişimlerden nasıl etkilenmekte olduğu ve bu değişime nasıl uyum sağladıkları genel tartışmasının yanı sıra özelde Türkiye’de durumun incelenmesi çerçevesinde ele alınmaktadır.

SOS320 İş Hayatı için Yabancı Dil

Bu derste yabancı dilde okuma ve konuşma, CV hazırlama, niyet mektubu yazma, mesleki yabancı dil ifadesini geliştirecek uygulamalar ve literatür taraması yapılmaktadır

SOS326 Toplumsal Hareketler

Kurulu toplumsal düzeni sorgulayarak popüler taleplerin eklemlenmesi olarak görülen kolektif eylemler ve toplumsal hareketlerin eleştirel analizi. Toplumsal hareketler, kaynak mobilizasyonu, kolektif davranış, siyasal süreç, kolektif eylemler ve eski ve yeni toplumsal hareketlerin analizinde var olan perspektifler ele alınacaktır.

SOS324 İletişim Sosyolojisi

İnsanların, grupların ve toplumların birbirleri arasında nasıl bir ilişki ağı kurduklarını, bu ağın araçlarını ve anlamın nasıl iletip anlaştıklarını, bilgi alış-verişini, toplumsal işlevini tartışır.

SOS328 Müzik Sosyolojisi

Bu ders toplumsal hayatın dönüşümünü müzik metinleri ve pratikleri üzerinden okuma becerisini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda esas olarak modern Batı müziği formlarının doğuşundan başlayarak hem Batı’da hem de Doğu’da ve tabii esas olarak Türkiye’de saray ve halk müziklerinin popüler ve alternatif müzik formlarına dönüşüm süreci konuyla ilgili sosyolojik tartışmalar (modernleşme, ulus devlet, etnik kimlik, toplumsal muhalefet, alt kültürler vb.) ekseninde değerlendirilecektir.  

SOS401 Siyaset Sosyolojisi

Bu ders öğrencileri siyaset bilimi ile siyaset sosyolojisi arasındaki kurumsal veya semantik farklardan kaynaklanabilen güncel tartışmalardan haberli kılmaktır. Ayrıca değişme olgusu, siyasette çatışma alanı olarak kavramsallaştırılmaktadır. Politik yaşamdaki siyasal partiler, devlet, demokrasi, siyasal kültür ve ideoloji dersin temel konularıdır. Aynı zamanda Türk siyasal yaşamına ilişkin temel literatür tartışılmaktadır.

SOS403 Osmanlı Toplum Yapısı

Bu derste öğrenciye Osmanlı Devleti’nin toplumu oluşturan grupları nasıl belirlediği ve örgütlediği ile bu grupların tarihsel süreç içinde ne gibi değişikliklere uğradıkları anlatılmaktadır. Derste tarihsel bir süreçte Osmanlı toplum yapısındaki ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel değişimler ile yaşanılan dönüşüm ve kopuşlar günümüzle karşılaştırılarak bir bütünlük içinde ele alınmaya çalışılmaktadır.

SOS407 Kadın İncelemeleri

Bu ders kadın çalışmaları alanındaki güncel konuları, yaklaşımları ve tartışmaları kapsamaktadır. Derste toplumsal cinsiyete dayalı ilişkiler bağlamında temel kuramsal gelişmeler tartışılıp, günümüzdeki en son çalışmalar üzerinde odaklanılarak, ilk dönemdeki klasik feminist teoriler ele alınmaktadır. bu kuramsal yaklaşımlar ve tartışmalar liberal, sosyalist radikal ve materyalist feminizm; toplumsal cinsiyet ile etniklik ve sınıf, yurttaşlık, devlet ve ekonomi arasındaki ilişkileri içermektedir. Hane içinde, ekonomide ve politikada değişen toplumsal cinsiyet ilişkileri de irdelenip, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri çalışma yaşamında farklı yaklaşımlarla ele alınıp, kadın ve erkeklerin işgücü piyasasına katılımlarındaki değişmelerin sonuçları değerlendirilmektedir.

SOS409 Sanat ve Edebiyat Sosyolojisi

Bu ders edebiyat ve toplumsal hayat ilişkisini edebi metinler üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ders esas olarak Tanzimat’tan günümüze Türkiye’nin modernleşme ve Batılılaşma pratiğine ve bunun yarattığı Doğu-Batı tartışmasının edebi metinlerdeki yansımalarına odaklanacaktır. Türk Edebiyatındaki Doğu-Batı gerilimi ve tartışmasının izleri temel olarak romanlarda sürülürken bir yandan da bu konuyla ve romanlarla ilgili eleştiri inceleme ve analizlere yer verilecektir.

SOS417 Görsel Sosyoloji

Görseli Anlamak: Teori, Metod, Araştırma Görseli Anlamak: Teori, Metod, Araştırma Avrupa ve Amerika’da Sanat Ürünlerinin Ortaya Çıkışı Fotoğraf Sanatı: Sosyolojik Okuma Belgesel Fotoğrafçılık Yağlı Boya, Kompozisyon ve Sosyal Etkenler Reklamlarda Görsel Kullanımı ve Sosyolojik Yaklaşım Video Sanatı’nda Görsel Kullanımı Film ve Sosyoloji Alan Çalışması 1: Sosyoloji ve Film İncelemesi Müzecilik, Sergileme ve Görsel Kullanımı Alan Çalışması 2: Müze ve Sergi ziyareti, Sosyolojik eleştiri yazma Alan Çalışması 3: Aile Albümleri incelemesi Popüler Kültürü Görselleşmek.

SOS421 Duygular Sosyolojisi

Bu ders, yaygın olarak fizyolojik ve psikolojik unsurlarla ilişkilendirilen duyguların sosyolojik incelemenin konusu haline nasıl getirilebileceğini ele almaktadır. Bu kapsamda, belirli duygu örüntülerinin hangi toplumsal ve tarihsel bağlamlarda ortaya çıktığı ve toplumsal pratiklerin oluşumunda duyguların nasıl bir rol oynadığı tartışılmaktadır. Duyguların nasıl oluştuğu, kontrol edildiği, düzenlendiği, değiştiği, ifade edildiği ve insanların eylemlerini nasıl şekillendirdiği bu dersin tartışmaya açtığı temel sorunsallardır. Bu sorulara duygu kültürleri, duygu normları, duyguların yönetimi, duygusal emek, karşılaşma ve izlenim gibi kavramlar etrafında yanıtlar aranacaktır.

SOS402 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Bu dersin amacı, öncelikle sosyolojik kavramlar, teoriler ve yaklaşımları dikkate alarak Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin toplumsal yapısını belli başlı konular çerçevesinde çalışmayı hedeflemektedir. Günümüzdeki yapıları anlama açısından tarihsel süreç içinde, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel oluşumlar (ekonomik değişme, siyasi yapılar, kırsal ve kentsel yapılar, kentleşme ve göç, aile vb.) ilişkili kavramlarla analiz edilecektir. Öğrencilere somut olaylardan yola çıkarak soyutlama yapma ve olgulara analitik olarak bakma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilerin anlama ve değerlendirme becerilerini güçlendirmek için tartışmalara da yer verilecektir.

SOS404 Türkiye’de Sosyoloji

Bu derste Türkiye’de sosyoloji çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de sosyolojinin kurucularından Z. Gökalp, P. Sabahattin ve sosyolojiye katkıda bulunan İstanbul ve Ankara ekolünden temsilcilerin çalışmaları tartışılıp değerlendirilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin Türkiye’de sosyoloji alanındaki son gelişmelerden haberdar olmaları ve bunları değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

SOS412 Toplumsal Sorunlar

Bu dersin amacı, günümüz Türkiye’sinde, ama tarihsel süreç içinde şekillenmiş olan toplumsal sorunları ve bu sorunlarla ilişkili toplumsal olguları ve süreçleri çeşitli boyutlarıyla ele alıp incelemektir. Ders sosyolojinin pek çok disipliniyle ilişkili olmakla birlikte, temelde “toplumsal sorun” teması etrafında, bu konunun kavramlaştırılması ve ilişkili yaklaşımlarını ele alıp politika yönelimli olarak bilimsel önerilerin ortaya konulması üzerine dayalıdır. Ayrıca, öğrencilere yöntemsel destekte bulunarak belli bir toplumsal sorun üzerine ödev vererek rapor yazma olanağı sunulacaktır. Derste ayrıca öğrencilerin anlama ve değerlendirme becerilerini güçlendirmek için tartışmalara da yer verilecektir.

SOS414 Hukuk Sosyolojisi

Toplumsal yaşam, toplumsal düzen ve hukuk kuralları arasındaki ilişkiler; hukukun kaynakları; kanunlaştırma hareketleri; hukuk dalları, Türk anayasasının temel ilkeleri; Devletin yapısı ve devlet yönetiminin ilkeleri; hukukun temelleri; hukuki ilişkiler ve haklar; hakların korunması ana başlıkları ve bu konulara bağlı temel kavramlar çağdaş topluma göre ilişkilendirilip açıklanmaktadır.