Bölüm Tanıtımı

Sosyoloji Bölümünde dört Anabilim dalı bulunmaktadır: “Genel Sosyoloji ve Metodoloji”, “Kurumlar Sosyolojisi”, “Uygulamalı Sosyoloji” ve “Toplumsal Yapı ve Değişme”.

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı kapsamında verilen belli başlı dersler şunlardır: Sosyolojiye Giriş, Kurumlar Sosyolojisi, Hukuka Giriş, Sosyoloji Tarihi, Köy Sosyolojisi, Ekonomi, Alan Araştırması, Nitel Çözümlemeler, Aile Sosyolojisi, İstatistik, Sosyolojide Yöntem ve Yaklaşımlar, Organizasyon Sosyolojisi, Sosyal Değişme, Kent Sosyolojisi, Suç Sosyolojisi, Gelişme Sosyolojisi, Osmanlı Toplum Yapısı, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Hareketler, Kimlik ve Önyargılar, Siyaset Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri Tarihi, İletişim Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi, Güncel Sosyoloji, Türkiye’de Sosyoloji, Meslekler Sosyolojisi, Kadın İncelemeleri.

Sosyoloji Bölümünden mezun olanlara “ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Sosyolog”unvanı verilmektedir.

Sosyologlar toplumda toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak bu konuları sosyolojik bilgi donanımı ile ortaya koymaya çalışırlar. Eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı ve sorunlarına ilişkin bilgi toplar ve bunları yorumlayıp politikalar geliştirirler.

Ayrıca sosyologlar, aile, suç, nüfusbilim, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda da uzmanlaşabilirler.

Ülkemizde Sosyologlar DPT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlıkları, TRT ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için Sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu günümüzde giderek daha da anlam kazanmaktadır.

Sosyoloji bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda öğretmenlik yapabilirler.

01 (1)