Mardin-Yalımköy Yaz Okulu

Ankara Üniversitesi Türkiye’deki yükseköğretim sistemi içinde “eğitim”, “araştırma”, “topluma hizmet” ve “uluslararasılaşma” konularında güçlü bir konuma sahiptir. Eğitim sisteminde “öğrenci merkezli” olma ilkesi benimsenmiştir. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmaya ve yenilikler geliştirmeye ağırlık verilmektedir. Yaşamın içinde olmak önemsenmekte ve yerel gelişme programları desteklenmektedir. Bu amaçla Çocuk Üniversitesi’nin yanı sıra kadın, yaşlı ve dezavantajlı gruplara öncelik veren uygulama ve araştırma merkezleri açılmıştır.

Küreselleşmenin tüm dünyadaki genel etkileri ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme çabaları çerçevesinde tüm ülkede insan hakları ve demokrasi konusunda önemli gelişmeler olmuş, daha insan merkezli devlet ve kamu yönetimi anlayışına doğru bir dönüşüm başlamıştır. Bu bağlamda üniversitelerin de kamu hizmeti veren kuruluşlar olarak “toplumsal sorumluluk” projelerinde yer almaları beklenmeye başlamıştır. Bu duyarlılığın göstergesi olarak Ankara Üniversitesi Mardin Yaz Okulu Projesine destek vermiştir.

Ankara Üniversitesinin topluma yönelik olarak düzenlediği tüm faaliyetlerinde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması ilkesi genel olarak benimsenmiştir. Nitekim söz konusu Yaz Okulu da GAP Kadın ve Çocuk Derneği ile birlikte yürütülmektedir. Mardin Valiliği ve Kalkınma Bakanlığı SODES Programı da maddi destek sağlamaktadır. Ayrıca MAREV de önemli maddi katkıda bulunmuştur. Yaz Okulu Mardin İli Yalım Beldesi Yalım İlköğretim Okulunda gerçekleştirilmiştir.

Yaz Okulu Misyonu

Sosyoloji öğrencilerini kuram ve uygulama bütünlüğüne sahip olarak yetiştirmek üzere eğitimi dershane dışına taşımak;  bilginin kaynağına dönmesine yönelik bilimsel araştırmalar yaparak sosyal sorumluluk ve duyarlık geliştirmektir. 

Yaz Okulu Vizyonu

Toplumbilimsel düşün yeteneğini geliştiren; kültür, toplumsal yapı ve bireyi dengeleyen kapsamlı sosyolojik çalışmalarla toplum ve bilimi buluşturmak; sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmak; sürdürülebilirliği olan çalışmalarla Ankara Üniversitesinin yaşamın içinde yer almasına katkıda bulunmaktır.

Staj Programı’nın Amaçları

  • Toplumsal ilişkileri, kurumları ve örgütleri somut olarak gözlemlemek ve anlamak
  • Gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yapma deneyimi kazanmak
  • Toplum yapısı ve sorunlarına ilişkin bilgi toplamak ve politika geliştirmek
  • Sosyoloji eğitimini staj programlarıyla desteklemek ve zenginleştirmek
  • Mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek
  • Bilimsel bilginin oluşmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak
  • Sosyo kültürel,  ekonomik ve cinsiyet temelli farklılık ve çeşitlilikleri yerinde gözlemek ve anlamaya çalışmak
  • Üniversitenin “bilim ve araştırma” ve “topluma hizmet” işlevlerini yerine getirmesine katkıda bulunmak
  • Üniversite toplum bağlarını güçlendirmek
  • Çalışmaları belgelemek ve yayınlamak

Katılımcılar

İlgilenen her sınıftan öğrenciye programa başvuru hakki tanınmış olup, katılım, kontenjan dahilinde sınırlı tutulmuştur.

Yaz Okulu İçeriği

Mardin Yaz Okulu’nda Üniversitemizde 75 yıllık geleneğe sahip olan Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nin Sosyoloji Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin katkılarıyla 01.07.2012-01.08.2012 tarihleri arasında haftada 5 gün (22 iş günü=208 saat) güzel sanatlar, spor, müzik, drama, dans, ritim derslerinin yanı sıra matematik ve çevre bilinci gibi temel eğitime destek verilmesi sosyal sorumluluk kapsamında faaliyetler ve toplumun genel özellikleri ile ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapılması hedeflenmiştir.

Yaz Okulu bir yandan sosyoloji öğrencilerinin staj yapmalarına;  öte yandan da ilköğretim okulu ve anasınıfı öğrencilerinin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Geçmiş yıllardan farklı olarak aynı okul ile ileriki yılları da kapsayan sürdürülebilir bir ilişki kurulmasına çaba harcanmaktadır. Ayrıca uzmanların desteğiyle beldenin monografik bir çalışmasının yanı sıra Yaz Okulunun belgeselini de hazırlayarak yayınlanması hedeflenmektedir.

Yaz okulu düzenlenen okulun ana sınıfının temel ihtiyaçlarının karşılandığı; tüm öğrencilere ara öğünlerde gıda verildiği; dağıtılan diş macunu ve diş fırçalarıyla her sabah temizlik yapıldığı; derslik dışında Mardin Müzesi Arkeopark’ında da kazı çalışması yapıldığı ve yüzme havuzunda tüm öğrencilere sırayla yüzme dersinin verildiği de ayrıca belirtilmelidir.

Programa DTCF ‘nin yanı sıra Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri de çocuk hakları ve öfke kontrolü gibi konularda eğitim vererek destek sağlamıştır.  Yaz Okulunda toplam olarak 30 stajyer sosyoloji öğrencisi ve altı öğretim üyesi yer almıştır. Yaz Okulundan yararlanan yerel öğrenci sayısı ise gündelik ortalama 200 olup, bunun 70’i ana sınıfı öğrencisidir. Yaz okulunda ayrıca eğitimine çeşitli nedenlerle ara veren 14-16 yaş arası gençlere de voleybol, futbol ve yüzme gibi sportif faaliyetler düzenlenerek programdan dışlanmalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. İleriki yıllarda bu ilköğretim çağı dışındaki gençler için de özel bir program düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.